logo
AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ

Z důvodu změny využívaných prostor nelze v současné době realizovat.
O tato témata se můžete opět zajímat od 1. října 2023.

RELAXACE

Největší objev, který můžete udělat, je objev sebe sama a svých možností.

Lektoruje:
PhDr.Kateřina Jurenková - psychorelaxace


Termín bude se zájemci domluven.
Přihlášky na spiralazabreh@centrum.cz.

Umět relaxovat znamená naučit se předcházet potížím a udržet vyrovnanou osobnost.

Je to proces, kdy se učíme za krátký čas získat mnoho energie, kterou pak můžeme postupně dlouhodobě vydávat.

Autogenní trénink duševních sil a jiné relaxační metody a techniky posilují to, co je zdravé a zmírňují nebo odstraňují to nezdravé, lze najít, objevit sama sebe, naučit se seberegulaci a tím sebenápravě, zvýšit koncentraci, zbavit se afektivního chování, dojít k uvolnění a k hledané vyrovnanosti, klidu a pohodě. Důležitým prvkem je i možnost odstranění potíží psychosomatické povahy. To ovšem za předpokladu soustavného, pravidelného, důsledného a vytrvalého cvičení.

Úspěch autogenního tréninku je tedy závislý na každém cvičícím, který zpočátku spolupracuje s terapeutem, ale postupně je schopen převzít svou psychickou pohodu do svých rukou a stává se terapeutem sám sobě.

PROGRAMY ROZVOJE OSOBNOSTI

Programy jsou zaměřeny na pomoc dospělým jedincům, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, nádorové onemocnění mozku nebo jsou po úrazu hlavy, mají problémy s pamětí a orientací, ale také všem stárnoucím i starším lidem, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti a udržet se tak v dobré kondici.
Není omezena na žádnou věkovou ani výkonnostní skupinu.

Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina.

Metoda prostřednictvím pracovních listů zajišťuje speciální přístup zaměřený na celkový rozvoj schopností jedince - myšlení, paměti, orientace, dále přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z práce impulzivitu a strach z chyby. Napomáhá snazšímu vyjadřování, vede k respektování jiného názoru a lepší orientaci ve vlastním životě.

Jedná se o skupinovou práci, která je postavena na vzájemném sdílení. První setkání proběhne po sestavení skupiny zájemců.

Cena za kurz bude stanovena podle počtu zájemců.

Pracovní materiály jsou autorizované, objednávají se v Praze, cena je 160 Kč + poštovné.

Odkazy: www.cogito-centrum.cz

JAK MŮŽEME ROZVÍJET SVŮJ POTENCIÁL
8.DUBNA 2014 se v aule Gymnázia ZÁBŘEH konalo setkání s přední českou psycholožkou a vysokoškolskou pedagožkou Doc.PhDr. Věrou Pokornou.
Tématem byly informace o Metodě instrumentálního obohacení R.Feuersteina, která pomáhá všem lidem bez ohledu na věk a dispozice jedince - studujícím ukazuje, jak se mají učit, učitelům, jak své žáky rozvíjet a starším lidem pomáhá s rozvojem paměti a orientace nejen ve vlastním životě.
Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Téměř sto účastníků prožilo zajímavé odpoledne v originálním podání vynikající lektorky a osobnosti české odborné scény.


BESEDY A PŘEDNÁŠKY

Setkávání se Zdeňkem Kotvanem - rozpravy na aktuální téma života v dnešním světě

Aktuální termíny budou uvedeny v informacích.
Pro omezený počet míst je nutné si vždy rezervovat místa.


VZDĚLÁVACÍ AKCE

SUPERVIZE pro pracovníky v pomáhajících profesích - psychology, pedagogy, logopedy, lékaře a sociální pracovníky.

Lektor: PhDr. Hana Vyhnálková


Klinická a poradenská psycholožka, psychoterapeutka. Lektorka výcviků a kurzů rodinné terapie.

Členka Evropské asociace pro psychoterapii. Tréninková supervizorka Evropské asociace pro supervizi a Českého institutu pro supervizi, supervizorka Společnosti pro rodinnou terapii SOFT, Asociace manželských a rodinných poradců, supervizorka SUR.

Význam supervize:
Poskytuje podporu při zvládání profesních nároků.
Různými pohledy při řešení případové práce napomáhá profesnímu růstu odborného pracovníka, je součástí vzdělávání, posiluje autonomii a nezávislost získáním nových dovedností a sebevědomí při řešení případové práce. Tím, že poskytuje podporu a oporu při řešení náročných případů, brání předčasnému „vyhoření“ a motivuje k další práci setkáváním se s kolegy-odborníky, kteří se často potýkají s podobnými problémy. Přispívá k optimalizaci přístupů, metod práce a způsobů řešení problémů. Není kontrolou správnosti odborné práce, ale poskytnutím opory a podpory při ní.

WORKSHOP zaměřený na komunikaci učitelů a pracovníků v pomáhajících profesích v problémových situacích

- v kontaktu se žáky
- v kontaktu s rodiči a klienty
- podpora při řešení interpersonálních vztahů

Přihlášky posílejte na emailovou adresu z.janhubova@centrum.cz nebo volejte na telefonní číslo 605 871 502 – Zdeňka Janhubová.
Termín bude zájemcům upřesněn. Doba konáni 14 – 17 hodin
Cena: 500 Kč.
Lektor: PaedDr. Zdeňka Janhubová