logo


Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina – základní informace o metodě a její význam pro českou populaci.


Nové téma reagující na potřebu zvýšit efektivitu výuky na všech stupních škol a na dovednost samotných žáků „naučit se učit“ pro učitele všech stupňů škol, speciální pedagogy, psychology, logopedy.

Anotace:
Osobnost Reuvena Feursteina a význam teorie zprostředkovaného učení jako východisko metody instrumentálního obohacení - 1 hodina Seznámení s životem R.Feuersteina, jeho prací, motivací k vytvoření metody, která vychází z předpokladu, že člověk není podmíněn jen biologicky, ale i také svým společenským a kulturním prostředím. Součinností všech vlivů se vytváří individualita jedince. Proto se podpůrné programy zaměřují na modifikaci emocionálních a kognitivních podmínek učení. Zabývají se možností rozvoje kognitivních schopností u všech věkových kategorií i sociálního zařazení.

Využití metody při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s dětmi z běžných tříd základních škol a využití metody při práci s dospělými – 1,5 hodiny
Informace o metodě jsou všeobecné. Uvedou do programu, který je určen všem věkovým kategoriím. Zájemci o práci s touto metodou pak mohou absolvovat kurz, který na vysoce odborné úrovni vede Doc.PhDr.Věra Pokorná, která program do ČR přinesla. Vzhledem k tomu, že učitelé všech stupňů škol, speciální pedagogové, psychologové i logopedi jsou zahrnuti do jedné výcvikové skupiny, kde je práce založena na práci s instrumenty (odborný název pro pracovní materiály užívané v průběhu rozvoje dětí, žáků, studentů i klientů) a zažívají společné sdílení, na jehož základě rozvíjejí své poznatky v propojení zkušeností při práci s dětmi různého věku, je vhodné, aby úvodní kurz absolvovali také společně. Nesourodost cílové skupiny je záměrná, protože v této situaci plní svůj účel. Jedná se o vzácnou výměnu zkušeností a potřeb odborníků, kteří mají zájem plnohodnotně rozvíjet své žáky a klienty. Vzájemné sdělení potřeb dětí zařazených do nižších ročníků je v průběhu sdílení rozvíjeno s potřebami žáků starších, s případnou poradenskou podporou i s potřebami učitelů.

Seznámení s jednotlivými instrumenty – 2 hodiny zážitkové ukázky práce s instrumenty
Instrumenty, které metoda využívá, jsou zaměřeny na rozvoj prostorové orientace, analytického vnímání, matematických dovedností, zabývají se emocionálním růstem, učí vhledu do různých sociálních situací. Cílem práce s instrumenty je korekce deficitních kognitivních funkcí, důraz je kladen na rozvoj řeči, podporu vnitřní motivace, schopnost interakce, možnost transcendence poznatků také v běžném životě. Očekávaným výsledkem intervence je rozvinutí schopnosti učit se nejen ve škole, ale naučit se strategiím a postojům k učení, které pak pomáhají orientovat se ve vlastním životě i ve světě.

Informace o organizaci COGITO-Centrum kognitivní edukace v ČR zastoupené Doc.PhDr. Věrou Pokornou, význam metody FIE, kterou přinesla do ČR z Izraele – 0,5 hod

Vzdělávací cíl:
Účastníci obdrží základní informace o metodě, jejím zakladateli, o širokém uplatnění metody bez ohledu na věk i osobnostní dispozice jedince.
Budou seznámeni s významem a cíli metody, která přináší umění vytvořit si strategie řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z práce impulzivitu, strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže lépe se orientovat ve vlastním životě. Žáci se mají prostřednictvím učitelova přístupu naučit usměrňovat sami své chování, učit se pracovat uvědoměle s jasným vytyčením cíle své práce a s dovedností propojovat naučené do souvislostí – tím lépe zvládnout mezipředmětové vztahy.
Účastníci semináře budou seznámeni s významem a přínosem odborné práce doc.PhDr. Věry Pokorné, která v ČR zajišťuje odborné kurzy metody instrumentálního obohacení – (FIE) a s organizací COGITO - Centrum kognitivní edukace.

Celková dotace:
5 hodin

Cena:
750 Kč


Lektoři:
Doc.PhDr. Věra Pokorná
PaedDr. Zdeňka Janhubová

Příhláška ke stažení >>