logo


FIE - FEUERSTEIN

Osobnost Reuvena Feursteina a význam teorie zprostředkovaného učení jako východisko metody instrumentálního obohacení - FIE

Seznámení s životem R. Feuersteina, jeho prací, motivací k vytvoření metody, která vychází z předpokladu, že člověk není podmíněn jen biologicky, ale také svým společenským a kulturním prostředím. Součinností všech vlivů se vytváří individualita jedince. Proto se podpůrné programy zaměřují na modifikaci emocionálních a kognitivních podmínek učení. Zabývají se možností rozvoje kognitivních schopností u všech věkových kategorií i sociálního zařazení.

Využití metody při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s dětmi z běžných tříd základních škol a využití metody při práci s dospělými.
Informace o metodě jsou všeobecné. Uvedou do programu, který je určen všem věkovým kategoriím. Zájemci o práci s touto metodou pak mohou absolvovat kurz, který na vysoce odborné úrovni vedou pokračovatelé Doc. PhDr. Věry Pokorné, která program do ČR přinesla z Izraele. Vzhledem k tomu, že učitelé všech stupňů škol, speciální pedagogové, psychologové i logopedi jsou zahrnuti do jedné výcvikové skupiny, kde je práce založena na práci s instrumenty (odborný název pro pracovní materiály užívané v průběhu rozvoje dětí, žáků, studentů i klientů) a zažívají společné sdílení, na jehož základě rozvíjejí své poznatky v propojení zkušeností při práci s dětmi různého věku, je vhodné, aby úvodní kurz absolvovali také společně. Nesourodost cílové skupiny je záměrná, protože v této situaci plní svůj účel. Jedná se o vzácnou výměnu zkušeností a potřeb odborníků, kteří mají zájem plnohodnotně rozvíjet své žáky a klienty. Vzájemné sdělení potřeb dětí zařazených do nižších ročníků je v průběhu sdílení rozvíjeno s potřebami žáků starších, s případnou poradenskou podporou i s potřebami učitelů. Instrumenty, které metoda využívá, jsou zaměřeny na rozvoj prostorové orientace, analytického vnímání, matematických dovedností, zabývají se emocionálním růstem, učí vhledu do různých sociálních situací. Cílem práce s instrumenty je korekce deficitních kognitivních funkcí, důraz je kladen na rozvoj řeči, podporu vnitřní motivace, schopnost interakce, možnost transcendence poznatků také v běžném životě. Očekávaným výsledkem intervence je rozvinutí schopnosti učit se nejen ve škole, ale naučit se strategiím a postojům k učení, které pak pomáhají orientovat se ve vlastním životě i ve světě.

Důležité je seznámení s cíli metody, která přináší umění vytvořit si strategie řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z práce impulzivitu, strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže lépe se orientovat ve vlastním životě. Žáci se mají prostřednictvím učitelova přístupu naučit usměrňovat sami své chování, učit se pracovat uvědoměle s jasným vytyčením cíle své práce a s dovedností propojovat naučené do souvislostí – tím lépe zvládnout mezipředmětové vztahy a také nároky a požadavky dnešního vzdělávání.

Ve Spirále práce s Feuersteinovou metodou spočívá ve společném setkávání osob, ve sdílení a přemosťování zážitků z práce s instrumenty do běžného života.

Odkazy na vzdělávací centra v ČR pro zájemce o absolvování kurzu, který pak opravňuje metodu využívat:
www.kps.pedf.cuni.cz/katedra-psychologie/skolici-centrum-a-atc-feuersteinovy-metody
www.cogito-centrum.cz