logo


KOMUNIKACE

Potřeba naučit se a umět využívat pedagogickou diplomacii v pedagogické praxi.

V teoretické části jsou účastníci seznámeni s obecnou charakteristikou problematiky, s pojmy verbální komunikace, neverbální komunikace, sebepercepce, sebereflexe, sociální percepce, percepce chování jiných lidí, vysílání informací o sobě, role komunikanta a komunikátora, formulace cílů komunikační situace, signály a znaky chování, obsah sdělení a jeho zpracování směrem k efektivitě následné reakce, interakce, řeč těla.

Praktický nácvik spočívá ve vedení rozhovoru, kladení otázek, nácviku sebeovládání, hledání konstruktivního řešení problému, hraní rolí, zajištění efektivního výstupu, závěrečné relaxaci.

Vzdělávací cíl
Pedagogové by se měli na základě vlastních případů uvedených v kazuistikách seznámit s možnostmi řešení situace, která má na půdě školy negativní dopad na žáka samotného, na třídní kolektiv, na atmosféru ve výuce a následně také na atmosféru celé školy. Uvedená skupina žáků vyžaduje zvláštní přístup, tím jsou na pedagogy kladeny zvýšené nároky na využití pedagogického taktu a způsobu komunikace, který prostřednictvím tzv. laskavé důslednosti povede žáky k respektování a následnému dodržování stanovených pravidel.
Do procesu mohou být zapojeni také rodiče.

Hodinová dotace: 8 hodin
Cena: 1 500 Kč
Cílová skupina: výchovní poradci, učitelé všech stupňů škol, speciální pedagogové, vychovatelé
Lektor: PaedDr. Zdeňka Janhubová, PhDr. Pavla Štalmachová