logo


Komunikace v problémových situacích

- zejména v kontaktu se žáky s poruchou pozornosti a aktivity ( ADD a ADHD) a s poruchami chování.

Nové téma, které vzešlo z potřeby učitelů jako reakce na zvyšující se počet žáků s problematickým chováním.
Kurz je pro náročnost tématu rozdělen do dvou setkání:

1. SETKÁNÍ – celkově 5 hodin

1. Komunikace
vyjasnění pojmů (sebepercepce, sebereflexe, percepce chování jiných lidí, vysílání informací o sobě, vnímání časoprostorových vztahů, signály a znaky chování, obsah sdělení a jeho zpracování směrem k efektivitě následné reakce, interakce, řeč těla)
teoretický vstup lektora s následnou prací ve skupině nebo ve dvojicích zjištění komunikačního stylu a jeho rozbor

2. Problémová komunikace – co to je a co si pod tím představujeme, co to je v kontextu poruchy pozornosti a aktivity a obecně v případě dětí s problémem.
2 výuk.hod.

3. Teoretický vstup k poruchám pozornosti a aktivity
- specifikace projevů poruchy u žáků ZŠ, SŠ
- konkrétní způsob komunikace jednotlivých účastníků - příklady
- sdílení zkušeností, největší problém účastníků v komunikaci s dětmi i rodiči dětí s poruchou pozornosti a aktivity
- diskuze (sebereflexe)

1 výuk.hod.

4. Modelové situace (hraní rolí)
2 výuk.hod.

2. SETKÁNÍ – celkově 3 hodiny

1. Aktivní naslouchání (umět naslouchat) x zpětná vazba (jedno z témat v návaznosti na předchozí seminář)
1 výuk.hod.

2. Bálintovské skupiny (rozbor případů, které sami účastníci přinesou)
2 výuk.hod.

Metody práce: brainstorming, diskuze (sebereflexe), dotazník, prožitkové techniky, bálintovské skupiny, modelové situace, hraní rolí Podle zájmu účastníků lze po ukončení kurzu pokračovat v dalším setkávání s využitím uvedených metod. Vzdělávací cíl: Uvedená skupina žáků vyžaduje zvláštní přístup, tím jsou na pedagogy kladeny zvýšené nároky na využití pedagogického taktu a způsobu komunikace který prostřednictvím tzv. laskavé důslednosti povede žáky k respektování a následnému dodržování stanovených pravidel.
Pedagogové by se měli na základě vlastních případů uvedených v  kazuistikách seznámit s možnostmi řešení situace, která má na půdě školy negativní dopad na žáka samotného, na třídní kolektiv, na atmosféru ve výuce a následně také na atmosféru celé školy.

Forma:
Kurz

Cena:
1500 Kč

Cílová skupina:
Výchovní poradci, učitelé všech stupňů škol, speciální pedagog, vychovatel, psycholog.

Plánové místo konání:
Poradenské, terapeutické a vzdělávací centrum Spirála Zábřeh, 28.října 667/3
Podle zakázky objednatele na různých místech regionu.

Lektoři:
PhDr. Pavla Štalmachová
PhDr. Jana Vysloužilová
PaedDr. Zdeňka Janhubová

Příhláška ke stažení >>