logo


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UDĚLILO AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCI
PaedDr. ZDEŇKA JANHUBOVÁ, IČ 69240361, 78901 Zábřeh-Václavov 29, č.j.: MSMT-30104/2019
K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ AKREDITOVANÝCH PRO ÚČELY ZÁKONA 563/2004 Sb.,
O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Instituce je oprávněna vydávat osvědčení o jejich absolvování.

Nabízím komplex programů, které jsou zaměřeny na podporu dětí předškolního i školního věku, na uplatnění nových metod ve výuce na všech stupních škol, na zvýšení komunikačních dovedností učitelů v konfliktních situacích. Důležitým faktem je, že všechny programy myslí na učitele samotné. Aby ve školách mohla probíhat kvalitní výuka, je třeba posilovat učitele v jejich odborné práci, ale také ošetřovat jejich zdraví a naučit je uvědoměle získávat energii a předejít tak syndromu vyhoření.

Všechny uvedené programy mají akreditaci MŠMT – č.j..: MSMT-13736/2022-4-564

1. STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU – „MAXÍK“.
Soubor cvičení vychází z osvědčeného programu „ Percepční a motorická oslabení ve školní praxi“. Od roku 2007 je úspěšně využíván na různých úrovních školního vzdělávání – v mateřských školách, prvních ročnících škol základních i speciálních a jako reedukační program u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k rozvoji čtenářské i matematické gramotnosti. Účastníci budou seznámeni s obsahem metody a získají praktické dovednosti pro práci s jednotlivcem prostřednictvím cvičných materiálů. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Zároveň je kladen důraz na rozvoj kognitivních funkcí.

2. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Zjišťování aktuální úrovně percepčních funkcí, porozumění, pozornosti, komunikačních schopností, matematických představ, sebepojetí a sociálních interakcí u dětí od 2 do 7 roků. Pedagogická diagnostika je náplní práce učitele MŠ a je sledována ČŠI. Je postavena na herních činnostech, které v krátkém čase bezpečně rozkryjí úroveň dílčích funkcí potřebných pro rozvoj čtení, psaní a počítání. Výsledky pomohou učiteli plánovat činnosti, které vedou k lepší školní připravenosti dítěte.

3. ROZVOJ GRAFOMOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO DĚTI V MATEŘSKÉ I ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Podpora rozvoje znalostí, dovedností a kompetencí pedagogických pracovníků zaměřená na stimulaci předškolních dětí a žáků prvních ročníků základní i speciální školy obsahující materiály k rozvoji grafomotorických dovedností. Vychází z fyziologického vývoje pohybu, koordinačně propojuje pohyb s dechem, rozvíjí a upevňuje pohybová schémata, která jsou s rozvojem psaní spojena. Apeluje také na poznávání barev, tvarů a množství početních bodů.

4. FUNKČNÍ PŘÍSTUPY K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, S PROBLÉMY S POZORNOSTÍ A KOMUNIKACÍ
Účastníci se seznámí s faktory ovlivňujícími školní výkon žáka, naučí se rozlišovat projevy speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve školní praxi a stanovit nejvýhodnější postup výuky s cílem zefektivnit výkon dítěte a vytvořit i v problémové situaci pozitivní atmosféru a snížit stres, který často prožívá dítě i sám učitel. Na základě vlastního prožitku si osvojí efektivní strategie využitelné při rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – poruchami učení, poruchou aktivity a pozornosti i obtížemi v komunikaci.

POŽADOVANÝ KURZ VYBERTE V MENU
TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH KURZŮ BUDOU VŽDY UVEŘEJNĚNY V INFORMACÍCH.