logo


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UDĚLILO AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCI
PaedDr. ZDEŇKA JANHUBOVÁ, IČ 69240361, 78901 Zábřeh-Václavov 29, č.j.: MSMT-30104/2019
K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ AKREDITOVANÝCH PRO ÚČELY ZÁKONA 563/2004 Sb.,
O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


1. Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - "Maxík" - akreditace č.j.: MSMT-16094/2019-1-635
2. Grafomotorika, která má smysl pro děti v mateřské i základní škole - akreditace č.j.: MSMT-14681/2018-1-565
3. Pedagogická diagnostika v mateřské škole - akreditace č.j.: MSMT-16094/2019-1-635
4. Komunikace v problémových situacích - se žáky s ADHD a poruchami chování - akreditace č.j.: MSMT-10337/2016-1-335
5. Nové přístupy k žákům s SPU, s problémy s pozorností a komunikací - akreditace č.j.: MSMT-14681/2018-1-565
6. Individualizace výuky v základní škole - akreditace č.j.: MSMT-798/2017-1-161

Instituce je oprávněna vydávat osvědčení o jejich absolvování.

Nabízím komplex programů, které jsou zaměřeny na podporu dětí předškolního i školního věku, na uplatnění nových metod ve výuce na všech stupních škol, na zvýšení komunikačních dovedností učitelů v konfliktních situacích. Důležité místo zde má také program, který myslí na učitele samotné. Aby ve školách mohla probíhat kvalitní výuka, je třeba posilovat učitele v jejich odborné práci, ale také ošetřovat jejich zdraví a naučit je uvědoměle získávat energii a předejít tak syndromu vyhoření.

1. Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – „Maxík“.
Soubor cvičení vychází z osvědčeného programu „ Percepční a motorická oslabení ve školní praxi“. Od roku 2007 je úspěšně využíván na různých úrovních školního vzdělávání – v mateřských školách, prvních ročnících škol základních i speciálních a jako reedukační program u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci budou seznámeni s obsahem metody a získají praktické dovednosti pro práci s jednotlivcem prostřednictvím cvičných materiálů. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická,grafomotorická a percepční. Zároveň je kladen důraz na rozvoj kognitivních funkcí.

2. Grafomotorika, která má smysl pro děti v mateřské i základní škole
Podpora rozvoje znalostí, dovedností a kompetencí pedagogických pracovníků zaměřená na stimulaci předškolních dětí a žáků prvních ročníků základní i speciální školy obsahující materiály k rozvoji grafomotorických dovedností. Vychází z fyziologického vývoje pohybu, koordinačně propojuje pohyb s dechem, rozvíjí a upevňuje pohybová schémata, která jsou s rozvojem psaní spojena. Apeluje na poznávání barev, tvarů a množství početních bodů.

3. Pedagogická diagnostika v mateřské škole
Zjišťování aktuální úrovně percepčních funkcí, porozumění, pozornosti, komunikačních schopností, matematických představ, sebepojetí a sociálních interakcí u dětí od 2 do 7 roků.

4. Komunikace v problémových situacích - se žáky s ADHD a poruchami chování
Pedagogové by se měli na základě vlastních případů uvedených v kazuistikách seznámit s možnostmi řešení situace, která má na půdě školy negativní dopad na žáka samotného, na třídní kolektiv, na atmosféru ve výuce a následně také na atmosféru celé školy. Uvedená skupina žáků vyžaduje zvláštní přístup, tím jsou na pedagogy kladeny zvýšené nároky na využití pedagogického taktu a na způsob komunikace, který prostřednictvím tzv. laskavé důslednosti povede žáky k respektování a následnému dodržování stanovených pravidel.

5. Nové přístupy k žákům s SPU, s problémy s pozorností a komunikací
Účastníci semináře se seznámí s faktory ovlivňujícími školní výkon žáka, naučí se rozlišovat projevy speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve školní praxi a stanovit nejvýhodnější postup výuky s cílem zefektivnit výkon dítěte a vytvořit i v problémové situaci pozitivní atmosféru a snížit stres, který často prožívá dítě i sám učitel. Na základě vlastního prožitku si osvojí efektivní strategie využitelné při rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – poruchami učení, poruchou aktivity a pozornosti i obtížemi v komunikaci.

6. Individualizace výuky v základní škole - využití efektivního přístupu k žákovi, komunikace v problémových situacích
Zvýšení schopnosti komunikace pedagoga s žákem v rámci inkluze, kdy učitel vystupuje v roli průvodce vzděláváním. Využívání nových metod a forem výuky pro rozvoj žáků základní školy jako prevence rizika školního neúspěchu. Navazuje a propojuje se s osvědčeným a pedagogy vyhledávaným tématem komunikace s žáky v problémových situacích.

POŽADOVANÝ KURZ VYBERTE V MENU
TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH KURZŮ BUDOU VŽDY UVEŘEJNĚNY V INFORMACÍCH.