logo


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UDĚLILO AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCI
ZDEŇKA JANHUBOVÁ, PaedDr., IČ 69240361, 78901 Zábřeh-Václavov 29, Č.j.: MSMT - 11512/2013-201
K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ AKREDITOVANÝCH PRO ÚČELY ZÁKONA 563/2004 Sb.,
O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Akreditace byla udělena vzdělávcím programům pod Č.j.: MSMT - 10337/2016-1-335

1. Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - "Maxík"
2. Metoda instrumentálního obohacení R.Feuersteina - základní informace, význam metody
3. Komunikace v problémových situacích
4. Nové přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Instituce je oprávněna vydávat osvědčení o jejich absolvování.

Nabízím komplex programů, které jsou zaměřeny na podporu dětí předškolního i školního věku, na uplatnění nových metod ve výuce na všech stupních škol, na zvýšení komunikačních dovedností učitelů v konfliktních situacích. Důležité místo zde má také program, který myslí na učitele samotné. Aby ve školách mohla probíhat kvalitní výuka, je třeba posilovat učitele v jejich odborné práci, ale také ošetřovat jejich zdraví a naučit je uvědoměle získávat energii a předejít tak syndromu vyhoření.

1. Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – „Maxík“.
Soubor cvičení vychází z osvědčeného programu „ Percepční a motorická oslabení ve školní praxi“. Od roku 2007 je úspěšně využíván na různých úrovních školního vzdělávání – v mateřských školách, prvních ročnících škol základních i speciálních a jako reedukační program u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci budou seznámeni s obsahem metody a získají praktické dovednosti pro práci s jednotlivcem prostřednictvím cvičných materiálů. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická,grafomotorická a percepční. Zároveň je kladen důraz na rozvoj kognitivních funkcí.

2. Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina – základní informace o metodě a jejím významu pro českou populaci.
Metodu instrumentálního obohacení do České republiky přinesla Doc.PhDr.Věra Pokorná, která založila Centrum kognitivní edukace a s vysokou odborností realizuje kurzy, jejichž náplň je propojena s Centrem ICELP v Jeruzalémě. Cílem kurzu je seznámit pedagogy s existencí metody, s jejím významem a možností využívání ve své praxi – ve výuce i při práci s žáky s SPU. Účastníci obdrží základní informace o metodě, jejím zakladateli, o širokém uplatnění metody bez ohledu na věk i osobnostní dispozice jedince. Budou seznámeni s  cíli metody, která přináší umění vytvořit si strategie řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z   práce impulzivitu, strach z  chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže lépe se orientovat ve vlastním životě. Žáci se mají prostřednictvím učitelova přístupu naučit usměrňovat sami své chování, učit se pracovat uvědoměle s  jasným vytyčením cíle své práce a s  dovedností propojovat naučené do souvislostí – tím lépe zvládnout mezipředmětové vztahy a také nároky a požadavky dnešního vzdělávání.

3. Komunikace v problémových situacích - v kontaktu se žáky s poruchou pozornosti a aktivity, s poruchami chování, se žáky v psychiatrické péči s medikací.
Pedagogové by se měli na základě vlastních případů uvedených v  kazuistikách seznámit s možnostmi řešení situace, která má na půdě školy negativní dopad na žáka samotného, na třídní kolektiv, na atmosféru ve výuce a následně také na atmosféru celé školy. Uvedená skupina žáků vyžaduje zvláštní přístup, tím jsou na pedagogy kladeny zvýšené nároky na využití pedagogického taktu a na způsob komunikace, který prostřednictvím tzv. laskavé důslednosti povede žáky k respektování a následnému dodržování stanovených pravidel.

4. Nové přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
Účastníci semináře se seznámí s faktory ovlivňujícími školní výkon žáka, naučí se rozlišovat projevy speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve školní praxi a stanovit nejvýhodnější postup výuky s cílem zefektivnit výkon dítěte a vytvořit i v problémové situaci pozitivní atmosféru a snížit stres, který často prožívá dítě i sám učitel. Na základě vlastního prožitku si osvojí efektivní strategie využitelné při rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – poruchami učení, poruchou aktivity a pozornosti i obtížemi v komunikaci.

I. teoretická část – 2 hodiny
- stručné uvedení do problematiky, základní pojmy, příčiny vzniku obtíží – SPU, porucha aktivity a pozornosti
- mezioborové využití – ortoptika, fyzioterapie, práce s dechem, s cíleným pohybem, ovládání pohybu, sebeovládání
- projevy obtíží ve školní praxi od 1.ročníku ZŠ v jednotlivých předmětech i v chování
- učitel jako první diagnostik a následná potřeba odborného vyšetření, odborný posudek, realizace doporučení poradenského zařízení ve školní praxi

II.praktická část – 2 hodiny

- metody rozvíjející psychické funkce, které proces učení ovlivňují, se zaměřením na oblast zrakovou a sluchovou, pravolevou a prostorovou orientaci, laterální vývoj, koordinační proces, koncentrace pozornosti
- ukázka práce s dětmi v běžné výuce – nové postupy při výuce gramatických, pravidel v českém jazyku, způsob osvojování slovní zásoby v cizím jazyku, podpora žáků v matematice i naukových předmětech

Hodinová dotace: 4vyučovací hodiny

Cena za jednoho účastníka: 800 Kč

Cílová skupina: učitel 1.a 2. stupně ZŠ a speciálních škol, speciální pedagog, psycholog

Plánované místo konání: smluvní místa v rámci ČR.

Lektor: PaedDr.Zdeňka Janhubová


POŽADOVANÝ KURZ VYBERTE V MENU
TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH KURZŮ BUDOU VŽDY UVEŘEJNĚNY V INFORMACÍCH.