logo


Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík je v rámci nové akreditace nabízen jako program pro podporu čtenářské pregramotnosti – Č.j.: MSMT-16094/2019-1-635

Aktuální verze splňuje všechny podmínky nastavené ŠABLONAMI.

Praxe ukázala potřebu zvýšené časové dotace, která je potřebná pro maximální pochopení principů stimulace předškolních dětí a využití postupů, na nichž je úspěšný rozvoj dítěte založen. Součástí programu je testová baterie. Obsahuje zjednodušené úkoly využívané v programu po celou dobu jeho realizace. Pedagog se seznámí a prakticky si vyzkouší nastavit a zvládnout testovou situaci. Úkoly v testu mapují úroveň dítěte v oblasti percepční, motorické i prostorové. Podávají obraz o kvalitě pozornosti a schopnosti řešit úkoly uvědoměle, systematicky a samostatně. V komunikaci s dítětem lze pak odečíst úroveň porozumění a vytváření strategií. Tyto poznatky pak pedagog dokáže lépe aplikovat v rámci prevence rozvoje obtíží v procesu osvojování školních dovedností u dětí. Pokud u dítěte tyto potřeby již diagnostikovány byly, lze pozorovat velmi efektivní vliv na rozvoj dílčích funkcí s následným zvýšením školního výkonu a pozitivnějším psychickým vyladěním.
Kurz je dvoudenní – 16 hodin za 3 800Kč.
Absolvent obdrží osvědčení s potvrzením o proškolení a oprávněním využívat program v praxi.

Rekvalifikační kurzy
Absolventy kurzů, kteří byli proškoleni do roku 2015, zveme na rekvalifikační kurzy, na nichž obdrží novou verzi programu a naučí se pracovat s testovou baterií.
Cena za rekvalifikační kurz je 2 000 Kč.
Časová dotace je 16 hodin.

Supervize
Proškolené kolegy, kteří program aktivně využívají v praxi, zveme na supervizní setkání, kde si mohou ujasnit postupy a na vlastních příkladech z praxe se zdokonalit ve své práci.
Cena za supervizi je 1 000 Kč.
Časová dotace je 5 hodin.

Přihlášky na jednotlivé vzdělávací akce jsou vždy u data uvedeného v levé liště. Prosíme, abyste komunikovali vždy s lektorem, který je u nabízeného termínu uveden.

Anotace:
Účastníci budou seznámeni s obsahem metody a získají praktické dovednosti pro práci s jednotlivcem prostřednictvím cvičných materiálů.
Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická,grafomotorická a percepční. Zároveň je kladen důraz na rozvoj kognitivních funkcí.
Program je rozdělen do týdenních bloků, v nichž jsou opakující se úkoly sestaveny následovně:
1. část motorická - cviky na posílení psychomotorické koordinace
2. nácvik grafomotorických dovedností – originální pracovní listy
3. rozvoj percepcí – zkvalitnění příjmu a schopnosti zpracovat přijímané informace a instrukce prostřednictvím souboru cvičných materiálů.
4. práce s testovou baterií

Vzdělávací cíl:
Účastníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci s jednotlivcem prostřednictvím systematicky uspořádané metodiky a cvičných materiálů. Díky mezioborovému propojení dojde při nácviku k prohloubení poznatků v oblasti jemné a hrubé motoriky, které uplatní při vyvozování techniky psaní u praváků i leváků. Zvyšováním rozsahu očních pohybů, zkvalitněním zrakového vnímání a nácvikem správného dýchání se urychluje rozvoj čtenářských dovedností. Upevněním prostorové orientace a zvýšením schopnosti soustředit se na plnění déletrvajících cílených úkolů se rozvíjí matematické myšlení. Základem je jednoduchost, srozumitelnost a systematičnost v postupech a pravidelnost při nácviku jednotlivých dovedností.
Pedagog v mateřské škole prostřednictvím programu plnohodnotně připraví dítě na vstup do základní školy.
Tyto poznatky pak mohou pedagogičtí pracovníci aplikovat v rámci prevence specifických obtíží u žáků zařazených do běžné třídy základní školy.
U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze pozorovat velmi efektivní vliv na rozvoj dílčích funkcí s následným zvýšením školního výkonu a pozitivnějším psychickým vyladěním.
Pedagog, který program ve své praxi využije, je následně schopen vytvořit pro každého žáka individuální plán tak efektivně, aby odpovídal jeho aktuálním potřebám.

Cílová skupina:
Pedagogové mateřských, základních i speciálních škol, speciální pedagog, logoped, psycholog.

Plánové místo konání:
Praha, Zábřeh
Výjezd dle potřeby a zakázky objednatele kurzu.

Lektoři:
Zdeňka Janhubová, PaedDr.
Bubeníčková Pavla, Mgr.