logo
*Děkujeme městu Zábřeh i všem sponzorům za finanční i hmotné dary. Této podpory si velmi vážíme.*

PORADENSKÉ, TERAPEUTICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Zajišťuje systematickou péči o děti, žáky a studenty s problémy v učení a chování, která vede k celkovému zlepšení jejich psychického stavu, následně pak k ozdravění celé rodiny. Poskytuje zázemí pro skupinu ohrožených a zdravotně znevýhodněných dětí, které mají potíže se zapojením do aktivit v běžných skupinách.

Prostřednictvím moderních metod se podílí na rozvoji učebního potenciálu žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných.

Poskytuje informační servis pro rodiče o nejvýhodnějším výchovném přístupu k těmto dětem. Šíří osvětu s cílem dosáhnout větší informovanosti veřejnosti o dané problematice.

Systematicky rozvíjí také dospělé jedince i seniory za účelem zvýšení kvality jejich života i uplatnění v pozdějším věku.

Uskutečňuje terapeutické aktivity - muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, jóga a další podle možnosti, aktuální potřebnosti a zájmu klientů.

Realizuje vzdělávací a výcvikové programy pro profesionály a širokou veřejnost. Pořádá a organizuje odborné kurzy a přednášky, semináře, školení a další vzdělávací aktivity se zaměřením na danou problematiku.

Zahajujeme skupinové setkávání lidí různého věku po úrazu hlavy, cévní mozkové příhodě, nádorovém onemocnění mozku a lidí s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, kteří by rádi rozvíjeli svoje schopnosti, posilovali paměť, zlepšovali obecnou orientaci i navazovali nové kontakty.
Prostřednictvím metody instrumentálního obohacení R.Feuersteina se zaměříme na rozvoj myšlení.
Metoda učí jedince efektivně se učit, uvědoměle pracovat, odstraňuje z práce impulzivitu a strach z chyby, upevňuje sebedůvěru, rozvíjí vyjadřování a učí jej respektovat jiný názor. Podporuje vytrvalost, trpělivost, vůli naučit se překonávat překážky. Kromě uvedené metody budeme rozvíjet kreativitu a představivost prostřednictvím kresby, hudby a pohybu.

Péče o uvedenou skupinu lidí je opomíjena.
Snažíme se proto získat finanční prostředky, za něž by se uhradil potřebný materiál, což jsou soubory pracovních listů, které mají ochrannou známku. Metoda vznikla v Jeruzalémě a je využívána celosvětově.
Chceme pozvat také další odborníky, jejichž práci je nutné zaplatit.
O podporu jsme požádali Město Zábřeh, které vypsalo nabídku grantů. Věříme, že v řízení uspějeme.
Hledáme další možnou podporu v řadách laskavých dárců i jiných organizací, grantů a dotací.

Pokud Vás tato problematika zaujala a chtěli byste tuto skupinu lidí podpořit, budeme vděčni za Váš příspěvek.

V případě, že jste se tak rozhodli, dovolujeme si přiložit číslo účtu pro odeslání peněz - 250526937/0300 vedeného u Poštovní spořitelny. Můžeme Vám také zaslat darovací smlouvu, jejíž podpis obratem zajistíme. Dar můžete uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně dle ustanovení § 15 ( fyzické osoby do výše 10% základu daně) a § 20 (právnické osoby do výše 5% základu daně) zákona o daních z příjmů.

Děkujeme Vám za Vaši laskavost. Vaší pomoci si velmi vážíme.