logo

PORADENSTVÍ, TERAPIE A VZDĚLÁVÁNÍ


PaedDr. Zdeňka Janhubová

Speciálně pedagogická terapie zaměřená

na přípravu předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou na vstup do školy s využitím stimulačního programu Maxík

na prevenci rozvoje specifických poruch učení - dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie,

   i na jejich nápravu

na rozvoj oslabených dílčích funkcí, které jsou základem pro úspěšný rozvoj školních dovedností

posílení koncentrace pozornosti

zmírnění projevů poruchy aktivity a pozornosti

rozvoj myšlení s cílem naučit se efektivně učit a pracovat pomocí percepčně motorických cvičení a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacení


Terapeutická práce s rodinou dětí, které mají problémy v učení a chování.

Individuální konzultace pro žáky a studenty středních a vysokých škol, kteří hledají efektivní způsob učení.

Individuální terapie pro dospělé po úrazu hlavy, cévní mozkové příhodě, nádorovém onemocnění mozku, potížemi s pamětí a orientací.

Psychoterapeutické konzultace pro dospělé podle jejich aktuální potřeby.

*Poskytované služby jsou plně hrazeny klientem.*


Absolventka Pedagogické fakulty UP Olomouc – obor speciální pedagogika - vychovatelství
V roce 1985 rigorózní zkouška zaměřena na etopedii.


Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina v rozsahu 320 hodin - Doc.PhDr. Věra Pokorná
Dlouhodobý dynamický psychoterapeutický výcvik - SUR 500 hodin (supervizor Prof.Stanislav Kratochvíl)
Rozšiřující studium psychologie – FF UK Praha
Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina v rozsahu 240 hodin - doc.PhDr. Věra Pokorná
Deficity dílčích funkcí - doc.PhDr. Věra Pokorná
Konceptuální vyučování M. Nyborga - lektor Gunvord Sonnesyn
Sociálně psychologický výcvik v rozsahu 167 hodin – PhDr.J.Lakomá,CSc.
Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – Mgr. Pavla Bubeníčková
Výcvik v rodinné terapii – rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii– PhDr.Hana Vyhnálková
Supervize vedené PhDr.H.Vyhnálkovou
Metoda dílčího oslabení výkonu – Scharingerovi
Senzomotorická cvičení – Mgr.Hřebíková
Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich reedukace – PhDr.at Dr.Hronová
Metoda dobrého startu – PhDr.Swierkoszová
KUPOZ, KUPREV – PhDr.Kuncová
Novinky v pedagogické a školní psychologii – vzdělávací akce Lingua, s.r.o.
Náprava grafomotorických obtíží u dětí – PaedDr.Yveta Heyrovská
Odstraňování grafomotorických obtíží u žáků na 1.st.ZŠ
Strukturované metody logoterapie – Doc.PhDr.Balcar, CSc.
Prevence SPU – HYPO – PhDr.Michalová, Mgr.Bubeníčková
Duchovní a smyslová výchova – arteterapie a diagnostika – PaedDr.Marta Pohnerová
Duchovní a smyslová výchova – alternativní program pro výtvarnou výchovu – Dr.Pohnerová
Splývavé čtení – PaedDr.Mária Navrátilová
Problémy dyslexie a dysgrafie – Mgr.Pavelová
Kurz relaxačních technik pro děti – PhDr.S Morávek
Jak vidíme děti – Dítě s problémem – MUDr.Kopřivová

 
Autorství:
„Vlastivěda pro páťáky“ – texty do vlastivědy, testy a křížovky pro děti zařazené do specializovaných tříd ZŠ. ( 3.místo Pedagogická tvořivost 1997)
„Domeček plný slovíček“ – učební pomůcka do ČJ pro 1.stupeň ZŠ –děti se SVPU a chování. (3.místo v soutěži Pedagogická tvořivost 1998)
„Jde to i jinak – patří psychoterapie do školy?“ – projekt nového přístupu k žákům v ZŠ vycházející z roční praxe. ( 2.místo v soutěži Pedagogická tvořivost 1998)
„Indiáni a kovbojové“ – videozáznam z letního projektu se stejným názvem pro žáky 3.-5. ročníku ZŠ. ( pamětní list v soutěži Pedag. tvořivost 1999)
 

V současné době vytváření nových terapeutických materiálů vhodných pro speciálně pedagogickou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Autorství „Stimulačního programu pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou – „Maxík“.
Podíl na rozvíjení metody Percepčně motorická oslabení ve školní praxi – Mgr.Bubeníčková
Oba uvedené programy jsou akreditovány MŠMT ČR.
Instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - č.j. MSMT - 11512/2013-201
Informace o akreditovaných kurzech v sekci 'Kurzy'.

Doprovázení pěstounských rodin ve spolupráci s OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí).
Vedení kurzů pro vzdělávání pěstounů.
Odborný konzultant pro výchovu a vzdělávání - International School Olomouc - SENCO - Special Education Needs Coordinator

Praxe
Dětský domov Zábřeh nejprve jako vychovatelka (1982), později ředitelka
Zvláštní škola internátní Zábřeh – vedoucí internátu (1987-1990)
Učitelka ZŠ (od roku 1996) – třída pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení.
Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Schola-Viva Šumperk (2003) – diagnostika, poradenství a terapie.
Soukromá speciálně pedagogická a terapeutická praxe.

Spolupráce s dalšími odborníky:
Mgr. Pavla Bubeníčková - Speciálně pedagogické poradenství , Antala Staška 47, Praha 4    www.prodys-bubenickova.cz
PhDr. Dagmar Konečná - Psychologická ordinace, Olomouc - Horní Lán 10a, Zábřeh - Žižkova 14    www.dakord.cz
PhDr. Kateřina Jurenková, klinický psycholog, Generála Krátkého 2759, Šumperk
Mgr. Veronika Jarmarová, klinický psycholog, Školská 15, Zábřeh
MUDr. Lenka Ottová - Centrum oční a estetické medicíny Šumperk, Langrova 7, ortoptická ordinace    www.ottlens.com
Mgr. Luděk Vágner - Life balance clinic - klinika životní rovnováhy - ambulantní pracoviště fyzioterapie s nadstandardním a netradičním způsobem léčby.   www.lifebalanceclinic.cz
Martina Žáková - Alternativní léčba, muzikoterapie, Reiky, sestavování a čištění životní mapy za pomoci technik HUNA, Hóoponopono, LTVJ, automatická kresba   www.martinazakova.cz